O projekcie

Projekt „Energia odnawialna w Gminie Skierbieszów” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 4 826 644,38 zł, zaś wartość dofinansowania 3 879 201,44z ł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (356 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy Skierbieszów(przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Skierbieszów poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE,
 • wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych,
 • ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE,
 • dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie,
 • zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców,
 • obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
 • spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem,
 • poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany),
 • mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekty:

 • wzrost potencjałów rozwojowych gminy,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu,
 • wzrost jakości życia mieszkańców.

Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy 365 szt. o mocy 1,41 MW, zdolnych do wyprodukowania energii cieplnej równej 1077,29 MWht/rok.

Zasięg projektu:

 • Województwo: lubelskie.
 • Powiat: Zamojski.
 • Gmina: Skierbieszów.
 • Miejscowości: Dębowiec, Dębowiec Kolonia, Drewniki, Hajowniki, Huszczka Duża, Huszczka Mała, Iłowiec, Kalinówka, Lipina Nowa, Lipina Stara, Łaziska, Majdan Skierbieszowski, Marcinówka, Osiczyna, Osiedle POM, Podhuszczka, Podwysokie, Sady, Skierbieszów-Kolonia, Sławęcin, Sulmice, Skierbieszów, Wiszenki, Wiszenki Kolonia, Zawoda, Zrąb.