O gminie

Gmina Skierbieszów położona jest na południowy wschód od Lublina, na północ od Zamościa oraz na południe od Białej Podlaskiej. Odległość Gminy od stolicy województwa - Lublina wynosi 86 km, 20 km od Zamościa będącego stolicą powiatu oraz 40 km od Miasta Chełm. Odległości Gminy od granicy z Ukrainą wynosi 57 km, najbliższe przejścia graniczne to Hrebenne, Medyka i Zosin. Gminę zamieszkuje 5 752 mieszkańców.

Od wschodu gmina graniczy z gminą Grabowiec, od południa z gminą Sitno, od zachodu z gminą Stary Zamość, od północnego-zachodu z gminą Izbica, a od strony północnej z gminą Kraśniczyn. Obszar gminy w całości położony jest na terenie Działów Grabowieckich, będących częścią mezoregionu wchodzącego w skład Wyżyny Lubelskiej. Obszar gminy ma kształt zbliżony do kolistego i prawie w całości mieści się w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Odległość pomiędzy najdalej wysuniętymi punktami na granicach północnej i południowej wynosi ok. 14 km, natomiast między zachodnią i wschodnią granicą maksymalna odległość wynosi 16,7 km.

W skład Gminy wchodzi Skierbieszowski Park Krajobrazowy utworzony w 1995 roku. Główny zarys rzeźby terenów Parku jak i całej Wyżyny Lubelskiej ukształtowany został jeszcze w trzeciorzędzie. Całość obszarów Parku cechuje falisto - pagórkowata rzeźba. Najwyższe wzgórza sięgają wysokości ponad 311 metrów n.p.m. i osiągają ok. 100 m wysokości względnej. Nie mają jednak charakteru wzgórz wyspowych, są to raczej łagodne wypukłości prawdopodobnie kumulacyjnie podwyższone. Materiałem budującym są skały kredowe i opoka dosyć odporna na wietrzenie i denudację, pokryte warstwą lessu o różnej grubości. Less pokrywa prawie całą powierzchnię Działów Grabowieckich. Podatny na spływy pod działaniem wody sprzyja procesom erozji, która obok spękań skały wapiennej podłoża, jej zmiennej twardości, wietrzenia, procesów denudacji i soliflukcji w przeszłości jest czynnikiem kształtującym rzeźbę tego terenu. Działalność ta zaznacza się już na kilkustopniowych skłonach, które występują jednak na małej powierzchni Parku. Większość terenu wykazuje małe skłony, gdzie nie zachodzą zmywy takie, które tworzyłyby nowe formy rzeźby terenu.

Gmina Skierbieszów jest obszarem o bogatej historii i tradycjach kulturowych. Wielowiekowa historia Skierbieszowa wytworzyła specyficzne tradycje i cechy kulturowe, które są widoczne w obrzędach i tradycji.

Na terenie gminy znajdują się obiekty zabytkowe objęte ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury, wpisane do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego.