E-edukacja

Wpływ na ochronę środowiska

Słońce jest surowcem XXI wieku. Stanowi jedno z nielicznych źródeł bazpłatnej, czystej, niewyczerpalnej, stosunkowo wszędzie dostępnej energii. To energia, którą dysponuje każdy człowiek. Słońce jest energią, w którą warto inwestować.

W dobie energetycznego kryzysu należy spojżeć na energię Słońca z perspektywy niezależności od dużych koncernów i niedemokratycznych reżimów. Musimy sami zdecydować jak będzie wyglądać środowisko, w którym żyjemy i które jest od nas zależne. Co wybierzemy i jaką podejmiemy decyzję… sami zdecydujemy…

W dzisiejszych czasach, gdy na Świecie wciąż namnażają się źródła zanieczyszczeń powietrza, powinno stawiać się na alternatywne rozwiązania, które będą temu zapobiegać. Chcąc ratować Ziemię jedynym ze sposobów jest inwestycja w ekologiczne kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne wykorzystują ponad połowę całkowitego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi. Sposobność zastąpienia drogiej energii elektrycznej darmową energią słoneczną to bardzo kusząca perspektywa i okazja do sporych oszczędności. Inwestycja w kolektory słoneczne to świadome działanie na korzyść środowiska.

Opłacalność wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody zależy zależy od wielkości zapotrzebowania. W lecie prawie 100% zapotrzebowania na ciepłą wodę może być pokryte przez system kolektorów słonecznych. W ciągu całego roku Słońce pokrywa od 50% do 80% zapotrzebowania na energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody.

Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę oraz przy niskiej cenie energii czas zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych jest bardzo krótki. Inwestycja ta jest bardzo opłacalna i powinna być szeroko stosowana z punktu widzenia ochrony naszego środowiska.

Dlaczego warto mieć kolektory słoneczne?

 • Darmowa energia.
 • Brak emisji zanieczyszczeń
 • Niezależność od stale rosnących cen energii.
 • Wygoda, ograniczenie konieczności zaopatrywania się w paliwo, drewno itp.

Świadomość działania na korzyść ochrony środowiska poprzez wykorzystanie alternatywnego źródła energii to dla nas „Spokojny sen o lepsze jutro naszej Planety”.

Rodzaje OZE

Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpalne i których ekspoatacja powoduje moźliwie najmniej szkód w środowisku.

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne odnawialnym źródłem energii jest źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania:

 • Energię promieniowania słonecznego.
 • Energię fal, prądów i pływów morskich.
 • Energię spadku rzek.
 • Energię geotermalną.
 • Energię wiatru.
 • Energię pozyskiwania z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych lub zwierzęcych.

Przyczyny zainteresowania odnawialnymi źródłami energii:

 • Powszechny dostęp oraz bezgraniczne zasoby.
 • Znacznie mniejsza ingerencja w śodowisko w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii.
 • Alternatywa dla energii powstającej na skutek spalania paliw kopalnych.
 • Redukcja zanieczyszczeń.

Energia promieniowania słonecznego

Słońce jest surowcem XXI. Stanowi jedno z nielicznych źródeł o niewyczerpalnych zasobach, bezpłatnej, czystej, stosunkowo wszędzie dostępnej energii. Energia promieniowania słonecznego stanowi największe źródło energii, którym dysponuje każdy człowiek.

Energia ta jest skumulowana i generowana w jądrze Słońca. Żródłem energii promieniowania słonecznego są procesy nuklearne syntezy jąder wodoru. Energia sloneczna może być przetwarzana na prąd i ciepło. Wykorzystywana jest głównie w rolnictwie i ciepłownictwie. Do przetwarzania promieniowania słonecznego w użytkową energię cieplną służą kolektory słoneczne.

Energia wodna

Woda stanowi naturalne źródło energii. Jej wykorzystanie opiera się na eksploatacji mechanizmu płynięcia wody. Woda znalazła zastosowanie głównie w w hydroenergetyce. Wykorzystuje się ją również w celu napędzania maszyn (poprzez turbinę).

Energia geotermalna

Jest to energia zmagazynowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Stale uzupełnia ją strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza Ziemi ku jej powierzchni.

Na świecie wykorzystuje się dwa rodzaje energii geotermalnej:

 • Energię zawartą w przegrzanej parze wodnej o temperaturze wyższej od 150°C, znajduje ona głównie zastosowanie do napędu turbin w elektrowniach geotermalnych.
 • Energię zawartą w wodach geotermalnych niskotemperaturowych (20-35°C), średniotemperaturowych (35-80°C), wysokotemperaturowych (80-100°C) i bardzo wysokotemperaturowych, wykorzystywane głównie jako bezpośrednie nożniki energii.

Obecnie coraz powszechniej stosowane są pompy cieplne umożliwiające korzystanie z energii geotermalnej niskotemperaturowej.

Zalety energii geotermalnej to:

 • Praktyczna odnawialność.
 • Brak stwarzania zagrożenia dla środowiska naturalnego przy jej wykorzystywaniu.
 • Niezależność od warunków klimatycznych
 • Może być zastosowana w leczeniu uzdrowiskowym w zakresie profilaktyki, rehabilitacji i terapii następstw chorób cywilizacyjnych, choroby narządów ruchu, reumatyzm, choroby układu krążenia, układu oddechowego, skóry.

Energia wiatru

Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. W odpowiednich warunkach koszt uzyskania energii jest znacząco mniejszy niż koszt uzyskania energii w konwencjonalnych elektrowniach cieplnych.

Zaletami wykorzystania energii wiatru są:

 • Możliwość zasilania w energię miejsc trudnodostępnych.
 • Zaspokojenie energetycznych potrzeb ludności.
 • Niskie koszty eksplantacji wytwarzania energii.
 • Brak wydatków na paliwa.
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
 • Kreowanie wzrostu gospodarczego.

Energia biomasy

Biomasę stanowią substancje pochodzące ze szczątków roślinnych i zwierzęcych, ulegające biodegradacji, stanowiące pozostałości z produktów, odpadów produkcji rolnej i leśnej, a także odpadki i produkty przemysłu przetwarzającego, które również ulegają biodegradacji. Biomasa jest wyrażana w jednostkach tzw. świeżej masy (naturalna masa organizmów) i suchej masy (bezwodnej).

Potencjał biomasy - najważniejsze źródla biomasy w Polsce:

 • Drewno z lasów, przesiek, sadów i upraw specjalnych.
 • Słoma i inne odpady roślinne stanowiące materiał odpadowy przy produkcji ziarna zbóż.
 • Gnojowica, obornik, osady ściekowe wykorzystywane do fermentacji metanowej.
 • Nasiona roślin oleistych przetwarzane na estryfikowane oleje stanowiące materiał pędny.
 • Ziemniaki, zboża i inne odpady roślinne przetwarzane na alkohol etylowy.

Korzyści z OZE

Kolektory słoneczne pozwalają nam cieszyć się ciepłą wodą bez jakiegokolwiek udziału z naszej strony. Nie musimy chociażby palić w piecu, wystarczy jedynie odkręcić kran. Oczywiście takie same możliwości daje nam układ centralnego ogrzewania oparty o instalację gazową lub węglową. Jednak zastanówmy się jaką szkodę wyrządzamy środowisku, a tym samym przyszłym naszym pokoleniom.

Nikt z nas nie lubi sięgać do skrzynki na listy i wyciągać z niej wysokich rachunków za media, gaz czy prąd, jeśli to ich używamy do ogrzewania naszej wody. Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku narażeni jesteśmy na znaczne koszty, które dzięki kolektorom mogą zostać zmniejszone.

Inwestycja w ekologiczne źródło ciepła - rozwiązanie, które po prostu się opłaca. Jednym z rozwiązań jest instalacja kolektorów słonecznych. Magazynują one ciepło pochodzące z naturalnego źródła energii, dając tym samym gwarancję ogrzania wody, z której się korzysta. Warto przekonać się, że taki sposób faktycznie się opłaca.

Podejmując decyzję montażu kolektorów decydujemy się na świadome działanie na korzyść ochrony środowiska.

Oto korzyści wynikające z zainwestowania w alternatywne źródło energii jakim jest instalacja solarna:

 • Ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych.
 • Obniżenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych.
 • Wzrost naszego bezpieczeństwa energetycznego.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z podgrzewaniem c.w.u.
 • Obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.
 • Poprawa jakości powietrza w regionie.
 • Spadek liczby chorób spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem.

Dlaczego należy postawić na energię słoneczną?

 • Słońce będzie jeszcze świecić przez ponad cztery miliardy lat dostarczając darmowej energii.
 • Słońce nie wytwarza CO2 chroniąc przy tym środowisko.
 • Energia słoneczna jest jedynym rodzajem energii, którą można przetwarzać w sposób zdecentralizowany.
 • Słońce jest niezależne od dużych koncernów i niedemokratycznych reżimów.
 • Energia Słońca jest bezpieczna.

Kolektory to zdrowe powietrze i szczęśliwsze życie Twojej rodziny.